Themasessies ronde 2 [15.30 - 16.30 uur]

Het programma bevat twee rondes met vijf themasessies over uiteenlopende onderwerpen. In het registratieformulier is mogelijk om een keuze vast te leggen. 

 


Experimenteren, opschalen en wat er tussen zit

Gemeenten experimenteren en leren in de proeftuinen. Hoe leidt dat leren tot opschaling naar de rest van de eigen gemeente, naar andere (buur)gemeenten, laat staan naar heel Nederland? De NSOB heeft zich verdiept in de relatie tussen experimenten en opschalen en daarbij de aardgasvrije wijken als een van de voorbeelden gebruikt. Vanuit de theorie naar de praktijk, met tips voor gemeenten en andere deelnemers. Deze sessie zet je aan het denken over je eigen strategie en rol. Op weg naar een grote schaal. 

Sprekers: 

 • Martin Schulz, co-decaan en adjunctdirecteur, NSOB
 • Martijn Tak, senior beleidsmedewerker, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Martin Schulz
Martin Schulz
Martijn Tak
Martijn Tak

De grootschaligheid van de energietransitie en de kleinschaligheid van de buurt: gaat dat samen?

In veel proeftuinen is inmiddels de ervaring opgedaan dat bewoners betrokken moeten worden op een kleinschalige, buurtgerichte en persoonlijke manier. Maar is dit ook opschaalbaar? Hoe kunnen bewoners meedenken en meebeslissen over vaak grootschalige warmteoplossingen? En hoe passen de initiatieven van bewoners en bewonerscollectieven zelf hierin? In deze talkshow wordt met Maarten van Poelgeest en diverse gasten gesproken over de uitdagingen en dilemma’s van bewonersparticipatie binnen de wijkgerichte aanpak.

Sprekers: 

 • Donald van den Akker is werkzaam bij kennisorganisatie Platform31 in complexe projecten binnen het thema duurzame ontwikkeling. In zijn vrije tijd is hij oprichter en voorzitter van Alex Energie, een coöperatieve energievereniging in Rotterdam.
 • Roy Blokvoort is adviseur Warmtetransitie bij het Expertise Centrum Warmte (ECW), waar hij zich met name bezig houdt met het thema ‘Marktordening en Financiering’.
 • Jaap Drooglever werkt bij het Programma Aardgasvrije Wijken als thematrekker van Participatie, Communicatie, Regie en Organisatie. Hij is geïnteresseerd in het samenspel tussen bestuur en bewoners, gedrag en innovatieve vormen van participatie en democratie.
 • Anne Janssen (PvdA) is als  wethouder van de gemeente Wageningen verantwoordelijk voor de portefeuille Wijken, Ruimtelijke Ordening en Cultuur. Zij heeft in de Drechtsteden gewerkt als warmte-regisseur. Als wethouder is zij nu verantwoordelijk voor de ontwikkeling van aardgasvrije wijken in Wageningen, zoals de Proeftuin Benedenbuurt, het grotere Wageningse warmtenet en het onderzoek naar het opzetten van een Gelders Warmte Infrabedrijf.  
 • Maarten van Poelgeest  is voorzitter van het Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord.
 • Suzanne Potjer is adviseur bij TwynstraGudde en expert op het gebied van experimenteren en leren in het publieke domein. Voor het Overlegorgaan van de Fysieke Leefomgeving (OFL) werkt ze op dit moment mee aan het onderzoek naar participatie in de aardgasvrije proeftuinen.
 • Annette Schermer is mede-oprichter van KetelhuisWG en projectdirecteur. Ze helpt gemeenten, ministeries, EU brancheorganisaties, bedrijven en burgers bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities.
 • Ruud Schuurs is onafhankelijk adviseur, onderzoeker en procesbegeleider in duurzaamheidsvraagstukken op het raakvlak van overheid en samenleving.
 • Marleen Stikker is voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en vanuit die rol verbonden aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Zij studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in de toekomst van publieke waarden en commons (gedeelde goederen) van de leefomgeving in tijden van technologisering. Zij is één van de oprichters van De Digitale Stad en startte in 1994 toekomstlab De Waag. (gespreksleider)
 • Harriët Tiemens is wethouder van de gemeente Nijmegen en verantwoordelijk voor de proeftuinen Dukenburg en Hengstdal. Ze houdt zich bezig met de thema's duurzaamheid (klimaat en energie), wonen, mobiliteit, parkeren en groen en water. 
 • Gerwin Verschuur is  als sociaal ondernemer werkzaam op het gebied van maatschappelijke vernieuwing. Dat begon in de wijk EVA-Lanxmeer en is geleidelijk opgeschaald naar heel Culemborg, de regio Rivierenland, de provincie Gelderland en landelijk. De rode draad op al deze schaalniveaus is dat ik een bijdrage lever aan het zelforganiserend vermogen van de samenleving, in de relatie tot overheden en bedrijven. De laatste 10 jaar doe ik dat vooral in de energietransitie en vanaf 2019 ligt mijn focus op aardgasvrije wijken. 

Donald van den Aller
Donald van den Akker
Maarten van Poelgeest
Maarten van Poelgeest
Suzanne Potjer
Suzanne Potjer
Roy Blokvoort
Roy Blokvoort

 

 

 

 

 

Annette Schermer
Annette Schermer
Ruud Schuurs
Ruud Schuurs
Marleen Stikker
Marleen Stikker
Harriët Tiemans
Harriët Tiemens
Jaap Drooglever
Jaap Drooglever
Gerwin Verschuur
Gerwin Verschuur
Anne Janssen
Anne Janssen

City Deal 'Energieke wijken, duurzaam en sociaal' [voorheen ‘Een aardgasvrije wijk, een betere wijk’]

De City Deal 'Energieke wijken, duurzaam en sociaal' gaat op 4 maart van start! De komende jaren gaan overheden, private partijen, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de slag met het koppelen van sociaaleconomische opgaven aan de energietransitie in de kwetsbare wijken. In deze sessie wordt de City Deal ondertekend én leren deelnemers aan de hand van een praktijkcasus en de reflectie van deskundigen meer over de opgaven en de kansen die er liggen.

Sprekers: 

 • Regien van Adrichem, Kwartiermaker City deal ‘Energieke wijken, duurzaam en sociaal’, Platform31
 • Hans van Ammers is strategisch bestuursadviseur bij de gemeente Arnhem. Hij richt zich daarbij op de opgaven van de energietransitie en klimaatadaptatie. Wat betreft de energietransitie is hij betrokken bij de 'Arnhemse aanpak energiearmoede' en zoekt voortdurend naar kansen voor samenwerking in Nederland en Europa.
 • Henk Jan Bierling, coördinerend beleidsmedewerker bij Programma Leefbaarheid en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (gespreksleider)
 • Mike van der Geld is wethouder Energie & Klimaat, Leefomgeving en Cultuur van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Frank Reniers is programmamanager van Agenda Stad bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkt via City Deals aan innovatieve oplossingen van stedelijke opgaven.
 • Bert Vos is Programmamanager Aardgasvrij bij de gemeente Rotterdam. Aardgasvrij is in Rotterdam een doel op zich maar ook een middel om de wijk de wijk te verbeteren en van extra betekenis te zijn voor bewoners. Verschillende verduurzamingsopgaven moeten via een geen-spijt aanpak leiden tot een comfortabele, vitale woning.
Hans van Ammers
Hans van Ammers
Regien van Adrichem
Regien van Adrichem
Henk Jan Bierling
Henk Jan Bierling
Mike van der Geld
Mike van der Geld
Frank Reniers
Frank Reniers
Bert Vos
Bert Vos

Van planvoering naar uitvoering

Hoe maak je een goed uitvoeringsplan voor een wijkgerichte aanpak? Gemeenten zijn regisseur in de wijkgerichte aanpak en sturen op basis van een transitievisie warmte, uitvoeringsplannen en het omgevingsplan. In deze sessie staat het uitvoeringsplan centraal. Het uitvoeringsplan is een concretisering van de transitievisie warmte en beschrijft hoe de gemeente de wijkgerichte aanpak in een specifieke wijk wil (laten) uitvoeren. Het is belangrijk om bij het opstellen van het uitvoeringsplan met verschillende stakeholders het gesprek aan te gaan hoe de uitvoering het beste tot stand kan komen. Tijdens de sessie krijgen deelnemers een stappenplan voor het proces dat je als gemeente kan doorlopen om te komen tot een uitvoeringsplan en de nieuwe menukaart over de rolverdeling in de uitvoering te zien. 

Sprekers: 

 • Annemarie Costeris, public affairs manager, NVDE
 • Boris Gooskens, adviseur bij het KLP en directeur van organisatieadviesbureau Rijnconsult. Binnen het KLP is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van bijeenkomsten en het ontwikkelen van handreikingen over het thema Regie & Organisatie. 
 • Roozbeh Nikdel, projectleider energietransitie, gemeente Eindhoven. Hij is verantwoordelijk voor de wijkgerichte aanpak aardgasvrij en betrokken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarnaast onderzoekt hij nieuwe duurzame warmtebronnen voor het gemeentelijke warmtebedrijf. Ook werkt hij als projectleider van de Proeftuin ’t Ven-Lievendaal. 
 • Julia Sondermeijer, Coördinator Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
  Programma Aardgasvrije Wijken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (gespreksleider)
Annemarie Costeris
Annemarie Costeris
Boris Gooskens
Boris Gooskens
Roozbeh Nikdel
Roozbeh Nikdel
Julia Sondemeijer
Julia Sondermeijer

Ontzorging van bewoners binnen de wijkaanpak aardgasvrij

Van corporaties, woningeigenaren, VvE’s en andere gebouweigenaren vragen we verduurzamingsmaatregelen te nemen. Dit in aanloop naar de aanleg van een warmtenet of een all-electric oplossing. Dat blijkt in de praktijk best lastig te zijn. Veel mensen vinden het een hoop gedoe en ingewikkeld. Hoe kunnen zij daarbij het best worden ondersteund? Is een collectief ontzorgend aanbod namens de gemeente wenselijk? Hoe vul je als gemeente je regierol in? Wat hebben gemeenten van de markt nodig? En wat heeft de markt van de overheden nodig? In deze sessie delen verschillende sprekers hun ervaringen tot nu toe.

Sprekers: 

 • Jurgen de Jong, senior beleidsmedewerker energietransitie gebouwde omgeving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (gespreksleider)
  Jurgen werkt aan beleid en instrumenten om woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Hij houdt zich ondermeer bezig met de totstandkoming van aantrekkelijke en toegankelijke financieringsopties en alles wat overheid en markt samen kunnen en moeten doen om woningeigenaren te ‘ontzorgen’. 
 • Joke Kok is procesmanager bij de gemeente Zwolle en projectleider van de Aardgasvrije Wijk Berkum. Na jarenlang te hebben gewerkt in overheidsdienstverlening maakte ze in 2019 de overstap naar de energietransitie. Binnen de gemeente Zwolle is Joke verantwoordelijk voor de besparingsopgave in de gebouwde omgeving.
 • René Pie is oprichter van Klimaatmissie Nederland en heeft ruime ervaring als consultant bij energievraagstukken. Hij leidt complexe projecten op het gebied van woningverbetering, waarbij hij scherp oog heeft voor de politieke-, bestuurlijke- en commerciële belangen.
 • Wouter van den Wildenberg is partner bij Fakton en in die rol eindverantwoordelijk voor de onderneming Fakton Energy. Wouter treedt op als regisseur van opgaven in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Hij geeft de energietransitie concrete handvatten door een proces in te richten dat complexe inhoud behapbaar maakt en dat voorsorteert op ambtelijke en bestuurlijke keuzes. Finance, strategie en organisatie hierbij hand in hand. 
Jurgen de Jong
Jurgen de Jong
Joke Kok
Joke Kok
René Pie
René Pie
Wouter van den Wildenberg
Wouter van den Wildenberg
Cookie-instellingen