1.5 Een aardgasvrije wijk, een betere wijk?

Het gaat goed met de leefbaarheid in Nederlandse wijken. Maar in sommige gebieden gaat de kwaliteit van leven juist áchteruit. Hoe kunnen wij het aardgasvrij maken van wijken aangrijpen om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren? Hoe verbinden we het fysieke aan het sociale domein? En hoe sluiten we aan bij de behoeften en leefwereld van de inwoners? Deze vragen stonden centraal tijdens deze deelsessie.

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Concreet maken 

In een overvolle zaal presenteerden Anke van Hal en Matthijs Uyterlinde de inzichten uit een analyse van koppelkansen en dilemma`s in vijftien kwetsbare wijken. Hieruit blijkt dat gemeenten de koppelkansen tussen leefbaarheid en duurzaamheid vaak wel zien, maar dat de uitwerking daarvan nog weinig concreet is. Sectoroverstijgende samenwerking binnen gemeenten vindt niet vanzelfsprekend plaats. Spraakverwarring over begrippen werkt verkokering in de hand. “Maak het daarom zo concreet mogelijk! Waar heb je het echt over? En luister heel goed naar bewoners!”, waren enkele van de adviezen van de onderzoekers aan de deelnemers in de zaal. 

Draagvlak 

Anke van Hal haalt vervolgens het voorbeeld van Toronto aan, waar het stadsbestuur werkt aan een brede duurzaamheidsdoelstelling. Bewoners kunnen hun wensen voor de wijk op een zogenoemde Dreamwall neerzetten. Waar het stadsbestuur op voorhand dacht dat de veiligheid in de wijk als grootste wens naar voren zou komen, blijken bewoners juist prioriteit te geven aan de aanleg van moestuintjes op daken en balkons. Nadat het stadsbestuur tegemoet komt aan deze wens, wordt het draagvlak onder bewoners voor de verduurzaming van de wijk sterk vergroot.  

 

 

 

 

Kleine stapjes 

Ook Geert-Jan van den Brand (foto) zoekt als gemeentelijk gebiedsregisseur in de Nijmeegse wijk Zwanenveld naar manieren om de wijk te verduurzamen en tegelijk te verbeteren. “Maak jezelf zichtbaar, luister naar de wensen van bewoners. Dit kan heel concreet zijn, zoals loszittende stoeptegels. Het proces begint met kleine stapjes.”  

Echte redenen 

Vanuit de zaal worden veel ervaringen en voorbeelden benoemd. Een terugkerend thema daarbij is dat de gemeente in gesprek met bewoners vaak achter de échte redenen komt, waarom bewoners voor of tegen de transitie naar een aardgasvrije wijk zijn. Dit kan de gemeente inzichten opleveren die het proces een stap verder kunnen brengen. 

 
Cookie-instellingen