Energiebespaarhypotheek voor bewoners in wijkaanpakken

Het is belangrijk dat alle eigenaren van een koopwoning de verduurzaming en het aardgasvrij maken van hun woning kunnen financieren. Voor de financiering van (een deel van) de investering heeft de overheid een aantal subsidieregelingen opgezet, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Een aantal gemeenten hebben hun eigen subsidieregelingen. Voor het deel van de investering waar geen subsidie voor is, moet de eigenaar de financiering doorgaans zelf regelen. Veel eigenaar-bewoners financieren dit door hun spaargeld te gebruiken, door de investering mee te financieren in hun bestaande hypotheek of door een Energiebespaarlening af te sluiten bij het Nationaal Warmtefonds. Dit is echter niet voor alle woningbezitters mogelijk, omdat niet iedereen daarvoor de financiële ruimte heeft. Daarom biedt het Nationaal Warmtefonds de Energiebespaarhypotheek aan.


Wat is de Energiebespaarhypotheek?

De Energiebespaarhypotheek is een lening met bijzondere voorwaarden en wordt verstrekt als tweede hypotheek achter de bestaande eerste hypotheek bij een andere kredietverstrekker. Het bijzondere aan deze hypothecaire lening is dat de maandlasten zijn afgestemd op de financiële draagkracht van de klant en dat er aan het eind van de looptijd geen restschuld is. In het geval van onvoldoende draagkracht bij aanvraag van de lening betaalt de klant gedurende de gehele looptijd geen rente en de eerste 3 jaren ook geen aflossingen. De aflossing wordt gefinancierd uit een tweede door het Nationaal Warmtefonds beschikbaar gestelde lening (de Combinatielening). De meting van de financiële draagkracht is gebaseerd op de hypothecaire leennormen. In de hypothecaire leennormen zit extra ruimte voor energiebesparing.

Na 3 jaar wordt de financiële draagkracht van de klant opnieuw getoetst aan de hypothecaire leennorm. Hiervoor vraagt het Warmtefonds de klant om gegevens aan te leveren. Indien de financiële situatie van de klant dat toelaat, start de klant met het betalen van de maandelijkse aflossingen. Het is ook mogelijk dat de klant nog steeds onvoldoende financiële ruimte heeft. In dat geval worden opnieuw voor 3 jaar de aflossingen naar beneden aangepast tot een niveau dat past bij het inkomen van het huishouden van de klant. De niet betaalde aflossingen worden dan weer gefinancierd uit de Combinatielening. Indien de klant de aflossingen niet (volledig) kan betalen zal de toets aan de hypothecaire leennormen in jaar 10 van de Energiebespaarhypotheek worden herhaald. In het uiterste geval, wanneer bij de klant bij de toetsen steeds onvoldoende financiële draagkracht heeft, hoeft de klant gedurende de gehele looptijd geen aflossingen te betalen en worden die steeds uit de Combinatielening gefinancierd.

De klant moet er wel rekening mee houden dat bij tussentijdse verkoop van de woning de Energiebespaarhypotheek vervroegd moet worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning. Indien de netto verkoopopbrengst (na aftrek van de leningen die reeds waren aangegaan voor de Energiebespaarhypotheek) onvoldoende is om de uitstaande schuld aan het Warmtefonds (volledig) te betalen, dan wordt de restantschuld kwijtgescholden. Indien de woning aan het eind van de looptijd van de Energiebespaarhypotheek niet is verkocht en er nog steeds een schuld uitstaat, dan wordt die ook kwijtgescholden. Op die manier wordt gewaarborgd dat de klant nooit wordt geconfronteerd met lasten die hij niet kan dragen.

De klant dient zich bij de aanvraag van de Energiebespaarhypotheek te laten bijstaan door een gecertificeerde financieel adviseur. De gemeente dient hiervoor één of meerdere financiële advieskantoren te contracteren. De gemeente kan hiervoor – bijvoorbeeld –  een deel van het budget inzetten dat zij in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma ontvangen voor de lokale aanpak (Nationaal Isolatieprogramma | Publicatie | Rijksoverheid.nl).  Het Warmtefonds is volgens de regels van de AFM als aanbieder van de lening niet gerechtigd deze kosten voor haar rekening te nemen (provisieverbod). Het Rijk en het Warmtefonds kijken nog of hier een centrale oplossing voor mogelijk is.

Wanneer komt een eigenaar-bewoner in aanmerking voor een Energiebespaarhypotheek?

 • Een eigenaar-bewoner komt in aanmerking voor een Energiebespaarhypotheek als een aanvraag voor een Energiebespaarlening niet kan worden geaccepteerd vanwege onvoldoende financiële draagkracht.
 • De aanvrager dient eigenaar én bewoner te zijn van een bestaande woning gelegen in een proeftuin aardgasvrije wijken, een gemeentelijke wijkaanpak of wijkaanpak van een woningcorporatie waarbij ook de eigenaar-bewoners in de wijk de woning verduurzamen (gespikkeld bezit).
 • Het is niet mogelijk direct een Energiebespaarhypotheek aan te vragen. Het startpunt is altijd een aanvraag van een reguliere Energiebespaarlening. Wordt die aanvraag afgewezen op basis van inkomen, dan is een aanvraag voor een Energiebespaarhypotheek mogelijk.
 • Indien bij de aanvraag blijkt dat een klant slechts een gedeelte van de lasten van de Energiebespaarhypotheek kan dragen, dan wordt de Energiebespaarhypotheek in twee leningdelen gesplitst.  Een deel waarop wel rente en aflossingen moet worden betaald en een deel waar geen rente verschuldigd is en de aflossingen worden gefinancierd uit de Combinatielening
 • Voor aanvragers geldt geen leeftijdsgrens.
 • Voor kleine leenbedragen beneden € 10.000 is er de Energiebespaarlening met Combinatielening beschikbaar, een eenvoudiger financiering met vergelijkbare voorwaarden. Voor de EBL Combi hoeft geen hypotheek te worden gevestigd. In tegenstelling tot de Energiebespaarhypotheek is de EBL Combi landelijk beschikbaar. Net als bij de Energiebespaarhypotheek  is er voor de EBL Combi geen rente verschuldigd en hoeft de klant de eerste jaren ook geen aflossingen te betalen. De aflossingen worden in die periode net als bij de Energiebespaarhypotheek gefinancierd uit de Combinatielening. Na die eerste periode (die bij de EBL Combi 5 jaar duurt) volgt een hertoets. Mocht uit de hertoets blijken dat de klant volgens de leennormen voldoende financiële draagkracht heeft om de aflossingen te betalen dan start de klant aan het begin van jaar 6 met aflossen. Indien de klant niet voldoende financiële draagkracht heeft dan hoeft de klant ook het resterende deel van de looptijd geen aflossingen te betalen en worden die weer gefinancierd uit de Combinatielening. In dat geval wordt de uitstaande schuld onder de EBL Combi (inclusief de Combinatielening) aan het eind van de looptijd kwijtgescholden tenzij de klant voor die tijd zijn of haar huis heeft verkocht en na aftrek van alle schulden aangegaan voor het sluiten van de EBL Combi een verkoopopbrengst heeft gerealiseerd. 

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 • Noodzakelijke ingrepen en werkzaamheden om over te schakelen van aardgas naar een andere warmtebron.
 • Alleen maatregelen die voorkomen op de maatregelenlijst van het Nationaal Warmtefonds, en die worden uitgevoerd door een erkende aannemer of installateur.
 • Al uitgevoerde maatregelen kunnen niet worden meegenomen in de Energiebespaarhypotheek, tenzij deze maximaal twee maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum zijn uitgevoerd. 

Kenmerken van de Energiebespaarhypotheek

 • De omvang van de Energiebespaarhypotheek bedraagt maximaal € 25.000,-. 
 • De looptijd van de lening is maximaal 20 jaar. 
 • De klant betaalt gedurende de gehele looptijd van de Energiebespaarhypotheek geen rente. Let op: dit geldt alleen indien de klant bij aanvraag van de Energiebespaarhypotheek geen financiële draagkracht heeft. Indien bij aanvraag blijkt dat de klant volgens de leennormen een deel van de leninglasten wel kan betalen dan wordt de Energiebespaarhypotheek in twee leningdelen gesplitst. Alleen voor het deel waarvoor geen draagkracht is geldt dat er geen rente in rekening wordt gebracht en dat de aflossingen worden betaald uit de Combinatielening. 
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort en aan de leveranciers uitbetaald op basis van ingediende en afgetekende facturen.
 • Er zijn hertoetsmomenten na het 3e, 6e en 10e jaar om te kijken of de klant wel of niet (een deel van) de maandlasten van de Energiebespaarhypotheek kan betalen.
 • Als uit de hertoets in jaar 10 volgt dat de klant nog steeds geen geld heeft om (een deel van de) maandlasten van de Energiebespaarhypotheek te betalen, dan hoeft hij of zij de resterende looptijd van de lening geen maandlasten te betalen voor dat deel waar onvoldoende draagkracht voor is. In dat geval zal de restant hoofdsom aan het eind van de looptijd worden kwijtgescholden tenzij de woning wordt verkocht en er een verkoopwinst wordt gerealiseerd.
 • Bij verkoop van de woning gedurende de looptijd wordt de Energiebespaarhypotheek vervroegd beëindigd. Indien de netto verkoopopbrengst (na aftrek van alle leningen die bij aanvang van de Energiebespaarhypotheek reeds waren aangegaan) voldoende is, dan dient de restantschuld in zijn geheel te worden afgelost. Indien de netto verkoopopbrengst echter onvoldoende is dan wordt de restantschuld kwijtgescholden.
 • De Energiebespaarhypotheek is een hypotheek met maandelijkse aflossing. Afsluitkosten, notariskosten en eventuele taxatiekosten komen voor rekening van het Warmtefonds. Dit geldt ook voor de kosten van de financiële hertoets.

Wat verwachten wij van de gemeente?

 • Het contracteren van één of meerdere advieskantoren voor het leveren van financieel advies aan de aanvrager over de aan te vragen lening
 • Het samen met het Warmtefonds verzorgen van communicatie richting de eigenaar-bewoners van de aangemelde wijken over de financieringsoplossingen van het Warmtefonds
 • Het doorgeven van postcodes van locaties van wijkaanpakken waar de komende 1,5 jaar (vrijwel) zeker verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd en naar verwachting investeringen van eigenaar-bewoners zullen plaatsvinden. Zie hier voor meer informatie over de uitvraag.  
Cookie-instellingen