Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving gelanceerd

05-07-2022
3474 keer bekeken

Op 1 juni heeft Minister de Jonge het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving gepresenteerd. Het doel van het programma is om een duurzame woning voor iedereen binnen bereik brengen. Dat vindt plaats via 5 programmalijnen waarbij de gebiedsgerichte aanpak een centrale plek inneemt.

Er komt een nationaal programma ter ondersteuning van de lokale warmtetransitie (NPLW). Het huidige Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaan hierin op.

We gaan een nieuwe fase in met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Van het realiseren van randvoorwaarden gaan we naar de uitvoering. Daarbij worden lokaal, onder regie van gemeenten, wijken planmatig verduurzaamd en uiteindelijk aardgasvrij gemaakt. Daarnaast intensiveren we het individuele spoor dat is gericht op individuele gebouwen en gebouweigenaren. Daarbij gaan we natuurlijke momenten als kooptransacties, renovaties en vervangingen van apparatuur optimaal benutten. Bij deze nieuwe fase past ook een nieuwe, programmatische aanpak. Via vijf programmalijnen werken we aan een duurzame gebouwde omgeving:

Het Nationaal programma lokale warmtetransitie (NPLW)

Gemeenten krijgen de middelen, de instrumenten én de ondersteuning die zij nodig hebben. Ondersteuning wordt geboden via het nieuw op te richten NPLW. De geleerde lessen van de afgelopen jaren, de proeftuinen aardgasvrije wijken, het kennis- en leerprogramma (KLP) en de community die zijn opgebouwd binnen het PAW en de ervaringen opgedaan bij ECW en vanuit VNG vormen van het fundament van de nieuwe organisatie. Het NPLW ondersteunt gemeenten bij de lokale warmtetransitie met twee soorten activiteiten.

Wat kunnen gemeenten verwachten van het NPLW?

Ten eerste ondersteunt het NPLW de gemeenten door kennis op te doen over wat werkt in de praktijk, kennisproducten en handreikingen te ontwikkelen en kennis en ervaring uit te wisselen in leerkringen en netwerkbijeenkomsten. Er wordt een stevig netwerk gebouwd van gemeenten en hun partners. Belangrijk is dat de lessen en signalen vanuit de praktijkervaring een stevige plek krijgen in de landelijke beleidsontwikkeling en dat er nauwer wordt samengewerkt. Ten tweede monitort en ondersteunt het NPLW de uitvoering van de transitievisies warmte en uitvoeringsplannen door jaarlijks aan de hand van data en enquêtes de stand van zaken inzichtelijk te maken. Aanvullend is er een regionale ondersteuningsstructuur om de samenwerking tussen gemeenten te ondersteunen om expertise beschikbaar te stellen en om projectcapaciteit beschikbaar te stellen voor direct relevante regionale dossiers (bijvoorbeeld een warmteregisseur).

Webinar PVGO

Op dinsdagmiddag 5 juli van 14:00-15:00 uur wordt het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving toegelicht in een webinar. We gaan in gesprek met gemeenten, provincies en waterschappen en beantwoorden vragen. Het webinar zal na afloop een dag of 10 later ondertiteld terug te zien zijn op de website van Programma Aardgasvrije Wijken. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen