Voortgang PAW en monitor 2021: schat aan informatie

07-06-2022
2773 keer bekeken

De proeftuinen aardgasvrije wijken hebben een schat aan inzichten en verbeteringen voor beleid opgeleverd. Dit staat te lezen in de recente Kamerbrief. Die gaat over de voortgang, resultaten en leerervaringen van de PAW-proeftuinen uit de eerste twee rondes.

Onder het motto ‘leren door te doen’ leveren de proeftuinen belangrijke lessen op over hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en hoe dit kan bijdragen aan het opschalen. ‘De proeftuinen effenen het pad dat anderen gaan bewandelen en verdienen daarvoor grote waardering’ schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Jaarlijks wordt hun leerproces gemonitord. Deze monitor dient drie doelen: Op de eerste plaats inzicht geven in de stand van zaken, waar staan de proeftuinen en wat wordt er geleerd? Tevens brengt de monitor beleidsmatige knelpunten in beeld voor politiek en beleidsmakers. Ook dient de monitor om verantwoording af te leggen over de voortgang en tussentijdse resultaten van PAW. 

Lerende aanpak nodig voor succes

Uit de monitor blijkt dat steeds meer proeftuinen van planvorming naar uitvoering gaan: woningen worden geïsoleerd en aardgas wordt vervangen door duurzame warmte met (hybride)warmtepompen, een warmtenet of een ander duurzaam alternatief. Iets meer dan de helft van de proeftuinen is nog niet in de uitvoeringsfase en het aantal aardgasvrij gemaakte woningen is gestegen. Uit de gesprekken met wethouders en projectleiders blijkt dat zij met een enorme drive aan de opgave werken, en dat in de proeftuinen veel geleerd wordt. Gemeenten geven dan ook unaniem aan dat 'leren door te doen’ in een wijk nodig is om tot succesvolle aanpakken te komen. Door in de praktijk aan de slag te gaan, ervaren gemeenten wat werkt, wat niet werkt, en welke randvoorwaarden nodig zijn om tot een succesvolle aanpak en verdere opschaling te komen. De ervaringen uit de proeftuinen worden via het kennis- en leerprogramma gedeeld met alle gemeenten.

Bevestiging en verdieping

Een deel van de leerervaringen benoemden gemeenten ook vorig jaar en bevestigen zij in de laatste monitor opnieuw. Zoals het cruciale belang van goede samenwerking met partners en het belang van een persoonlijke aanpak om bewoners mee te nemen. Gemeenten leren hoe je dit aanpakt, en het PAW vertaalt deze leerervaringen onder meer in handreikingen voor andere gemeenten. Gemeenten noemen in dat kader onder meer de handreiking participatie en het stappenplan transitievisie warmte. Ook zijn er knelpunten, bijvoorbeeld in nationale wet- en regelgeving, die gemeenten opnieuw adresseren. Dit zijn knelpunten die geagendeerd zijn, maar die nog niet zijn opgelost. Bijvoorbeeld doordat lopende wetgevingstrajecten nog niet zijn afgerond.

Tijd, randvoorwaarden & capaciteit

Het organiseren van de aanpak en het kiezen van positie neemt veel tijd in beslag voor gemeenten. Het vraagt om maatwerk per lokale situatie en het vinden van de optimale balans tussen regie houden, aanvaardbare financiële risico’s voor alle betrokkenen en betaalbaarheid voor bewoners. Een tweede bevinding is dat het proces onder de huidige condities kwetsbaar is. Gemeenten pleiten voor meer bevoegdheden en betere randvoorwaarden. Een derde terugkomend punt heeft betrekking op de knellende capaciteit: zowel bij gemeenten als in de markt. Er is behoefte aan landelijke en regionale ondersteuning. Nieuwe leerervaringen hebben met name betrekking op de samenwerking met partners en bewoners: zo leren gemeenten dat de samenwerking met bewonerscoöperaties en energiecoöperaties bij de ontwikkeling van energiesystemen vraagt om een andere manier van werken.

Het PAW monitor rapport 2021 is hier te vinden

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen