Tussenevaluatie PAW besproken in Tweede Kamer

22-10-2020
2172 keer bekeken

Op 12 oktober debatteerde de Tweede Kamer over de tussenevaluatie door Rebel en KWINK Groep. In dit artikel lees je meer over de evaluatie, het debat en de toezeggingen van de minister.

Aanbevelingen voor het Programma Aardgasvrije Wijken

Gemeenten zijn mede door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) in beweging gekomen om te werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Dat blijkt onder meer uit de tussenevaluatie die Rebel en KWINK Groep maakten van het PAW naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer en de motie van Tweede Kamerlid Koerhuis. De Tweede Kamer debatteerde hierover tijdens het Algemeen Overleg op 12 oktober.

Opbrengsten van de tussenevaluatie PAW

De onderzoekers constateren in de tussenevaluatie (opent in een nieuw tabblad) dat de proeftuinen, het KLP en de beleidsagenda logische instrumenten zijn om invulling te geven aan de leerdoelstellingen van het programma en dat zij elkaar aanvullen. De monitoringssystematiek van het programma is goed uitgewerkt en met de komende themaplannen wordt een goede stap gezet richting concretisering van de leerdoelen. De onderzoekers constateren echter ook onduidelijkheden en verbetermogelijkheden voor het programma. Het leren kan concreter en de doelstelling van PAW in relatie tot het Klimaatakkoord mag scherper, net als de governance van het programma. In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan wat zij met deze aanbevelingen zal doen.

Wat zegt de Tweede Kamer?

Tijdens het Algemene Overleg van de Tweede Kamer (opent in een nieuw tabblad) over het Klimaatakkoord gebouwde omgeving bleek er ruim voldoende steun voor het bekendmaken van de tweede ronde proeftuinen. De minister zegde hierop toe de Kamer op 26 oktober te informeren over de geselecteerde proeftuinen. Daarnaast zullen mede naar aanleiding van de discussie in de Kamer in de voortgangsrapportage de ervaringen van bewoners expliciet meegenomen worden en zal er worden gekeken hoe andere stakeholders dan gemeenten beter betrokken kunnen worden. Tenslotte komt er aandacht voor de boodschap van het PAW omdat het programma breder is dan aardgasvrij. CO2-besparing door isolatie, hybride technische oplossingen en de verbinding met andere sociale en fysieke opgaven in de wijk maken meer onderdeel uit van het programma dan bij de start.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen