Uitbreiding stappenplan Transitievisie Warmte

23-01-2020
14889 keer bekeken

De afgelopen maanden is samen met gemeenten gewerkt aan de doorontwikkeling van het stappenplan Transitievisie Warmte. Onlangs zijn twee producten beschikbaar gekomen om gemeenten te helpen bij het geven van invulling aan de regierol bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Afwegingskader voor de keuze van een regierol

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken een afwegingskader opgesteld om gemeenten te helpen bij het kiezen van een strategische rol. De keuze is onder andere afhankelijk van inhoudelijke afwegingen, de wijze waarop de gemeente wil omgaan met de omgeving en de beschikbare financiële middelen. Op basis van de verschillende variabelen zijn een groot aantal varianten van de regierol mogelijk. Door de Argumentenfabriek zijn vier typische rollen uitgewerkt: 

  • De afwachtende regisseur 
  • De procesregisseur 
  • De sturende regisseur 
  • De integrale regisseur. 

De vier varianten zijn bedoeld ter inspiratie

Een gemeente kan uiteraard andere rollen of een combinatie van rollen kiezen. Bij de vier varianten gaat het uitdrukkelijk om rolopvattingen en niet om ambitieniveaus. De varianten zijn bedoeld ter inspiratie en om binnen de gemeentelijke organisatie het gesprek aan te gaan over de mogelijke invulling van de regierol. Bekijk het afwegingskader en de uitwerking van de vier varianten van de regierol.

Invloed van de vier varianten op de inrichting van de organisatie

De keuze over hoe een gemeente invulling wil geven aan de regierol bij het opstellen van de Transitievisie Warmte heeft invloed op hoe de organisatie daarop wordt ingericht. Naast het afwegingskader is het stappenplan verder aangevuld met een beschrijving van wat de verschillende varianten van de regierol kunnen betekenen voor de interne en externe organisatie en wat dat betekent op het gebied van kennis en competenties. Bekijk de beschrijving van de verschillende organisatorische keuzes

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen