Regeling Reductie Energiegebruik

30-10-2019
29241 keer bekeken

Wil je huiseigenaren in jouw gemeente helpen om energie te besparen? Gemeenten kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Met de RRE kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Daarnaast kunnen gemeenten de regeling gebruiken voor het geven van advies aan huiseigenaren over andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Budget

Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering ten hoogste €9 miljoen en maximaal €90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE is dat de activiteiten waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. Om eind 2020 te kunnen vaststellen of dit doel is bereikt, kan de minister van BZK bij gemeenten informatie opvragen over de voortgang van de activiteiten. Daarnaast rapporteren de gemeenten via hun jaarrekening (Sisa-systematiek).

Aanvragen

Gemeenten kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 maximaal één aanvraag per gemeente indienen via het digitale aanvraagformulier.
Een aanvraag bevat ten minste:

  • een omschrijving van de activiteiten waarvoor de gemeente de specifieke uitkering aanvraagt en de wijze waarop deze activiteiten bijdragen aan het doel van de regeling. Dit doel is het verlagen van de CO2-uitstoot door reductie van energiegebruik in woningen. Daarbij gaat het om woningen die particulier eigendom zijn en die niet bedoeld zijn voor verhuur;
  • het beoogde aantal woningen dat de gemeente met deze uitkering wil bereiken. Dit houdt in dat de eigenaren voorlichting over energiebesparing krijgen en/of energiebesparende maatregelen treffen;
  • een omschrijving van de wijze waarop de gemeente de activiteiten gaat uitvoeren en welke partijen daarbij betrokken zijn;
  • een begroting van de activiteiten;
  • de verwachte begin- en einddatum van de activiteiten.

De minister van BZK zal binnen 6 weken na sluiting van de aanvraagperiode de aanvraag wel of niet honoreren.

Beoordeling en selectie van de aanvragen

Het ministerie rangschikt de aanvragen op basis van de verwachte effectiviteit voor wat betreft het benaderen van huiseigenaren en het realiseren van energiebesparende maatrelen door huiseigenaren. Ook beoordeelt het ministerie of de projecten daadwerkelijk in 2020 kunnen worden afgerond.

Inrichting en uitvoering maatregelen

Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen. Hierdoor kunnen zij met deze regeling aansluiten bij activiteiten die al in de gemeente lopen of gaan lopen in het kader van het Klimaatakkoord. Voorbeelden van de uitvoering zijn:

  • De gemeente geeft huiseigenaren vouchers om energiebesparende maatregelen te treffen.
  • De gemeente zoekt samenwerking met lopende activiteiten van energiecoöperaties of energieloketten.
  • De gemeente sluit aan bij wijkgerichte activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord.

Achtergrond

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak, waarover het kabinet op 28 juni 2019 de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Het kabinet wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen