Podcast 'De Energietransitie en Omgevingswet: een update' op bezoek bij de gemeente Den Haag

November 2020 - Annelies van Rumpt, projectmanager energietransitie bij de gemeente Den Haag vertelt hoe de gemeente het industriegebied Binkhorst wil transformeren naar een, uiteindelijk klimaatneutrale, wijk waar het plezierig wonen en werken is.

Thema

Juridica

Inhoud

Omgevingswet

Beluister de podcast via deze link.  

Klik op 'Lees meer' voor de transcriptie van deze podcast. 


00:00:00
Voice over: Welkom bij onze podcastserie op weg naar aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.

00:00:22
Regina Koning: U luistert naar een vervolg op de podcast 'Energietransitie en de omgevingswet' waarin we in gesprek zijn gegaan met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken over het onderzoek getiteld 'Energietransitie versnellen met de omgevingswet'. Het project startte al voor de totstandkoming van het klimaatakkoord en daarin werden acht gemeenten gevolgd om zo ervaringsgericht te leren met de energietransitie opgave en het instrumentarium van de omgevingswet. Dat heeft geresulteerd in een mooi kijkje in de keuken bij gemeenten die de energietransitie opgave handen en voeten willen geven met de omgevingswet in de hand. De rapportage kunt u downloaden via de website www.aardgasvrijewijken.nl. In deze podcasts gaan we bij een aantal van deze pilot gemeente langs en vragen: hoe gaat het nu en zijn er nieuwe interessante leerervaringen met ons te delen? Ik ben Regina Koning Koning, projectleider thema juridisch binnen het kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken.

00:01:18
Regina Koning: Vandaag stel ik deze vragen aan Annelies van Rumpt. Welkom Annelies stel je even voor.

00:01:26
Annelies van Rumpt: Ik ben Annelies van Rumpt. Ik ben projectmanager bij de gemeente Den Haag bij het programma energietransitie, speciaal voor het gebied Binkhorst in Den Haag. Dat is een transformatiegebied dat een bestaand industrieterrein was en wordt omgevormd tot een woon- en werkgebied, dus een mix van nieuwbouw en bestaande bouw, waar heel veel gebeurt. Ik mag dat organiseren zodat dat uiteindelijk klimaatneutraal wordt.

00:01:54
Regina Koning: Dit is ook het project dat in de pilot gebruikt is?

00:02:04
Annelies van Rumpt: Ja, dat klopt.

00:02:05
Regina Koning: Zou je heel kort willen aangeven wat de pilot inhield en wat de uitkomsten waren?

00:02:19
Annelies van Rumpt: Ja, we hebben het ingebracht omdat de Binkhorst al een pilot omgevingsplan had en wij daar met de energietransitie tegen aanlopen. Hoe krijg je nou de WKO’s in een gekoppeld net en zijn daar middelen voor? En hoe krijg je dat voor elkaar, met het omgevingsplan of met andere instrumenten in Omgevingswet? De resultaten waren er eigenlijk nog niet echt, handvaten hebben we gekregen. We hebben veel inzicht gekregen in hoe het omgevingsplan in de Omgevingswet werkt en ook de contacten met de juridische collega's van binnen de gemeente waren daardoor heel intensief en nuttig. We hebben ook veel van andere gemeenten gehoord, maar voor onze eigen casus had het nog niet zo veel opgeleverd.

00:03:19
Regina Koning: Hoe is de stand van zaken nu, we zijn weer een tijdje verder, zijn er ontwikkelingen geweest?

00:03:25
Annelies van Rumpt: Ja, we hebben een zeker wel stappen gemaakt. We hebben de potentie van aquathermie onderzocht en daar blijken toch goede kansen in te zitten. En we hebben eigenlijk, dat was een tip van iemand tijdens een van de sessies tijdens de pilot, om het bestaande warmteplan te gebruiken om die potentie aan te aankaarten. En in die koppeling de WKO te gaan borgen. Dat betekent dat we een warmteplan gaan maken, daar zijn we nu mee bezig en daar een concessie aanbesteding als vervolg op willen gaan uitvoeren, zodat er één concessiehouder komt waaraan we een aantal voorwaarden kunnen stellen. We denken dat dat een goed middel is, de concessie. Er zijn gesprekken met de jurist over het omgevingsplan, over hoe het gaat passen in de pilot omgevingsplan. Dat zijn de vervolgstappen die we nu aan het nemen zijn.

00:04:29
Regina Koning: Nou, dat klinkt goed. Ik hoor ook dat één van de uitkomsten van de pilot of in ieder geval één van de gevolgen van de pilot is geweest dat jullie elkaar weten te vinden binnen de gemeente.

00:04:47
Annelies van Rumpt: Ja zowel binnen de gemeente als met andere gemeenten.

Wat we ook gedaan hebben, is de afdeling die binnen de gemeente bezig is met omgevingsvisie en het omgevingsplan, om daar een nauwere samenwerking mee aan te gaan, niet alleen voor waar ik mee bezig ben, maar ook voor de transitievisie warmte. Er is veel meer bewustwording ontstaan dat die twee met elkaar te maken hebben.

00:05:27
Regina Koning: Zijn er ook nog nieuwe inzichten na het rapport op gedaan? Ik hoorde net al over het warmteplan, maar bijvoorbeeld ook met het omgevingsplan? Hebben jullie daar ook al wat meer inzicht hoe je dan met je beleid en je omgevingsplan omgaat in het kader van de Omgevingswet.

00:05:43
Annelies van Rumpt: Een collega van mij is daar meer mee bezig. Wat we in ieder geval gaan doen is toewerken naar een wijkuitvoeringsplan en dat moet echt als een programma in het omgevingsplan komen. Maar dat is meer het onderwerp van mijn collega.

00:06:08
Regina Koning: Inderdaad, Wijkuitvoeringsplan en programma. En de transitievisie warmte, is deze ook zover?

00:06:17
Annelies van Rumpt: Ja die is ook in de maak. Ook weer door andere collega's van mij die dat doen. We hebben eerst een strategisch energieplan gemaakt voor de hele stad, dat is een soort visie waar we nu een participatie traject op afgerond hebben. Die wordt nu vastgesteld en dat is een soort voorloper van de transitievisie warmte en die wordt nu de komende jaren vooral uitgewerkt.

00:06:44
Regina Koning: Die zal dan 31 december 2021 uiterlijk gereed moeten zijn. Is er al zicht op hoe dat wordt ingepast met het instrumentarium van de Omgevingswet?

00:06:57
Annelies van Rumpt: Ja, daar zijn gesprekken over tussen de afdeling van mijn collega en de afdeling bij ons die met die transitievisie warmte bezig zijn. Eén iemand vanuit de beleidsgroep van het programma energietransitie is daar intensief mee bezig samen met de afdeling die met het omgevingsplan bezig zijn.

00:07:20
Regina Koning: Dus wellicht in een volgend interview, kunnen we daar wat dieper met collega’s van jou op ingaan.

De laatste vraag; zijn er nog ontwikkelingen die in het vat zitten waarvan het interessant is om dat nu te melden?

00:07:38
Annelies van Rumpt: Die hebben we eigenlijk al genoemd.

00:07:46
Regina Koning: Is er al zicht op de uitvoering of is dat nog echt te vroeg?

00:07:54
Annelies van Rumpt: Dat is nog net iets te vroeg. In de Binckhorst is het wel spannend, omdat je daar met de al lopende projecten bezig bent met bestaande gebouwen en met de nieuwbouw die wat verder weg ligt. Dus die concessie aanbesteding die we nu doen voor het gebied met een combinatie met het warmteplan, dat is vooral voor de partijen die vergunningen gaan aanvragen nadat het plan van kracht is. Maar er zijn ook partijen die nu al ontwikkelen en die proberen we daar ook weer bij te betrekken. Er is immers een drinkwater berging in dat gebied en dat heeft een hele mooie potentie om de aquethermie goed tot stand te brengen. Dus dat proberen we met bestaande ontwikkelaars en met de nieuwe ontwikkelaars te borgen zodat dat natuurlijk ook echt goed benut gaat worden. Dat is echt een hele mooie casus.

00:08:47
Regina Koning: Dat is ook mooi om te volgen vanuit het KLP, dus daar zal ik zeker nog eens voor bij je terugkomen als dat mag.

00:08:53
Regina Koning: En is er nog een mooie tip voor al die 355 gemeenten die naar deze podcast luisteren die je zou willen meegeven?

00:09:10
Annelies van Rumpt: Wat ik heel belangrijk vind en ook heel goed werkt, is dat als je je de partijen die in die wijk bezig zijn in de beginfase erbij betrekt, zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente. Er zijn ook binnen de gemeente heel veel mensen met de gebiedsontwikkeling bezig en het helpt als ze goed afstemmen met elkaar van tevoren. Dan kan dat straks in de uitvoering tot veel minder belemmeringen leiden. Dus afstemming binnen de gemeente en buiten de gemeente, met ontwikkelaars en ook bestaande partijen om het draagvlak goed te hebben en de richting die je hebt als gemeente goed te borgen.

00:10:04
Regina Koning: Dus de participatie, die zo belangrijk is om het klimaat en de omgevingswet maximaal inzetten.

00:10:12
Annelies van Rumpt: Je kunt nooit iedereen tevreden houden, maar het helpt enorm als je ze erbij betrekt en je krijgt ook leuke tips om mee te nemen en waardoor het draagvlak dan ook weer vergroot. We zijn ook bezig met een geothermiecentrale om die te laten landen ergens in de Binckhorst. Dus we zitten nu in de fase van de locatie bepaling en dat is een hele spannende ook wat betreft participatie. Dan is het erg belangrijk dat je het hele gebied meekrijgt in die energietransitie.

00:10:47
Regina Koning: Ja dat is een belangrijke opgave, die horen we heel vaak terug bij gemeenten. En de manier waarop dat is nog een ontdekkingstocht. Wat ik ook merk bij dit soort vraagstukken is hoe ga je dit als gemeente borgen in je besluitvorming dus ook echt meenemen daarin.

00:11:18
Regina Koning: Heel erg bedankt Annelies en voor in de toekomst komen we graag nog eens een keer weer bij je langs om wat vragen te stellen over dit project. Hartelijk dank.

00:11:28
Annelies van Rumpt: Altijd welkom!

00:11:30
Voice over: Deze podcast is opgenomen in opdracht van het kennis en leerprogramma als onderdeel van het programma aardgasvrije wijken. Dank aan alle mensen die voor-en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl. 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen