Sprint mee naar nieuwe oplossingen

16-03-2022
2965 keer bekeken

Wil jij in korte tijd nieuwe oplossingen vinden om verder te komen met de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave? En werk je binnen de gemeente aan de thema's arbeidsmarkt & scholing of levensloopbestendig wonen? Doe dan mee met de Design Sprint van 18 tot 22 april, of van 31 mei tot 2 juni!

Wicked problems 

De aardgasvrije opgave biedt veel uitdagingen. Eén daarvan is hoe je meerdere opgaven gelijktijdig en efficiënt aanpakt, op zo'n manier dat de aardgasvrije wijk in zijn geheel beter wordt. Bij deze integrale aanpak krijg je te maken met zogeheten wicked problems: complexe dilemma's en uitdagingen waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. Vaak ontstaan rond zulke vraagstukken langlopende projecten met veel betrokkenen, waarbij alleen de projectleider het overzicht heeft. Gelukkig kan het ook anders.  

Prototype 

We organiseren twee Design Sprints. Tijdens elke Sprint werken we in vier dagen nieuwe oplossingen uit voor vraagstukken rond de integrale aanpak van 'Arbeidsmarkt & scholing' (18 t/m 22 april) of 'Levensloopbestendig wonen' (31 mei t/m 2 juni) en de aardgasvrije opgave. Dat doe je met collega's van andere gemeenten die ook werken aan deze thema's. En via een wetenschappelijk bewezen denkmethode: Design Thinking. De Design Sprint leidt tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. De beste optie werken we vervolgens uit tot een 'prototype'. Dat gaan we in de twee weken na de Sprintweek testen. 

Design Thinking 

De Design Sprint is gebaseerd op Design Thinking. Dit is een denkmethode speciaal ontwikkeld om wicked problems een stap verder te brengen. De methode vermijdt onze natuurlijke neiging om voor een complex vraagstuk direct naar bekende oplossingen te grijpen, en te blijven proberen om die te laten passen. Bij Design Thinking ga je eerst het probleem bekijken vanuit alle relevante perspectieven. Vervolgens stel je aan de hand van vragen heel scherp waar het probleem precies zit. De inzichten die je hieruit opdoet, helpen vervolgens nieuwe oplossingsrichtingen te vinden. De verschillende blikken en expertises vanuit de groep waarmee je werkt, versterken dit. Zo nemen we barrières weg en zorgen we voor synergie.

Bekijk deze video voor meer uitleg over Design Thinking en Design Sprints.

Kwesties die opdoemen 

Design Thinking kunnen we loslaten op diverse thema's, maar niet tegelijk. Tijdens de eerste Design Sprint in april gaan we aan de slag met de opgave 'Arbeidsmarkt & scholing'. De vraag naar technisch geschoolde mensen zal toenemen naarmate meer wijken van het gas af gaan. Kwesties die dan opdoemen zijn onder meer: hoe krijg je meer technisch personeel? Hoe betrek je (lokale) onderwijsinstellingen bij de aardgasvrij opgave? Hoe zet je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in? Hoe benut je vrijwillige energiecoaches in de aardgasvrije wijken? En hoe beïnvloedt vrijwillige inzet de opschaling?  

Eind mei volgt 'Levensloopbestendig wonen'. Met de toenemende vergrijzing stijgt het aandeel oudere bewoners, die andere behoeften, opvattingen en mogelijkheden hebben dan jongere generaties. Hoe sluit je aan op hun belevingswereld en maak je de warmtetransitie ook voor hun aantrekkelijk?  

Herkenbaar? Kies een rol en doe mee 

Herken je deze vraagstukken? En wil je meewerken aan de oplossing? Dan is de Design Sprint iets voor jou! We zoeken deelnemers in verschillende rollen. Ervaring met Design Sprints is niet nodig, een open, nieuwsgierige en empathische houding wel.  

  • Ervaringsdeskundigen (tijdsbesteding: 2 uur): voorafgaand aan de sprintweek gaan we je interviewen over het probleem; jouw input gebruiken we op de eerste dag om het probleem scherp te stellen. En tijdens de eindbijeenkomst zie je de prototype-oplossing. 
  • Sprint Teamleden (tijdsbesteding: 5 dagen, waarvan 4 dagen in Utrecht): medewerkers van gemeenten of daaraan gelieerde partijen met expertise op één of meer van de volgende gebieden: sociaal domein (inkomen, onderwijs, uitkeringen, WMO), dienstverlening, data, wijkaanpak (gebiedsregisseurs, buurtcoaches) en energietransitie (warmte, duurzaamheid). 
  • Testers (tijdsbesteding: 2 uur): In de twee weken na de sprintweek testen we de prototype-oplossing in de praktijk. Ben jij een nieuwsgierige kritische geest?  

Op 12 mei 2022 presenteren we in een online sessie de resultaten van de sprints. 

Daarom opgaven verbinden  

De aardgasvrije opgave is meer dan de woningen van het aardgas afhalen: het draait erom bewoners een duurzame, veilige, gezonde leefomgeving te bieden. Daarvoor is het belangrijk om de warmtetransitie integraal en op wijkniveau aan te pakken, ofwel: de aardgasvrije opgave te verbinden aan andere thema's. Van sociale thema’s zoals eenzaamheid, armoede en sociale cohesie, tot fysieke opgaven als klimaatadaptatie, biodiversiteit en veiligheid. Welke opgaven er liggen, verschilt per wijk en doelgroep.

Bekijk deze animatie voor een overzicht van de meest voorkomende opgaven en hoe ze te verbinden.

Meld je aan! 

Heb je interesse en ben je beschikbaar, meld je dan aan! Stuur een e-mail aan Maaike Liem: maaike.liem@vng.nl. Neem ook bij twijfel gerust contact op. Samen kijken we naar de mogelijkheden.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen