Veiligheid en overlast

Door het maken van een wijkanalyse heb je een beter beeld gekregen van de wijk. Dat helpt bij het leggen van de juiste verbindingen, waardoor betrokkenheid en draagvlak van bewoners voor het aardgasvrij maken van de wijk wordt vergroot. Door te verbinden zorg je niet alleen voor een succesvollere aanpak aardgasvrije wijken, maar draag je ook bij aan andere belangrijke (gemeentelijke) opgaven. In deze inspiratiesheet lees je hoe je slim verbindt met de opgaven die er al liggen op het gebied van veiligheid en overlast.

Veiligheid en overlast als belangrijke opgaven in de wijk

Tijdens de wijkanalyse heb je geconcludeerd dat veiligheid en overlast belangrijke opgaven zijn in de wijk die je aardgasvrij wilt maken. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk, de mensen die er wonen en hun achtergrond zijn er uiteenlopende kansen voor verbinding.

Verken samen win-win situaties

Maak eens kennis met collega’s van afdelingen die bezig zijn met het verbeteren van veiligheid en voorkomen van overlast in de wijk, denk aan veiligheid, welzijn, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Vul die verkenning aan met gesprekken met andere relevante partijen in de wijk zoals de politie en de welzijnsorganisatie. Je zult zien dat je al snel tot verrassende win-win situaties komt. Kun je bijvoorbeeld de bouwwerkzaamheden voor een aardgasvrije wijk combineren met bouwwerkzaamheden voor het veiliger maken van de wijk door extra straatverlichting te plaatsen? 


Kansen door en tips voor verbinding

In wijken waar problemen zijn met veiligheid en overlast is vaak sprake van multiprobleem-situaties. Kijk daarom ook eens naar de inspiratiesheets over werkgelegenheid, gezondheid en sociale cohesie voor kansen en verbindingstips.

Specifieke kansen ten behoeve van de verbinding aardgasvrij met veiligheid en overlast zijn:

  • In wijken waar meerdere problemen tegelijkertijd spelen is het vaak belangrijk om te investeren in vertrouwen. Met collega’s uit het sociaal domein of van de welzijnsorganisatie die actief is in de wijk, kun je laagdrempelige activiteiten voor bewoners organiseren. Ga tijdens deze activiteiten op zoek naar wat mensen bezighoudt in de wijk.
  • Sociale samenhang in de buurt heeft een positief effect op de mate van veiligheid die bewoners ervaren. Met andere woorden: hoe meer sociale contacten mensen hebben in een buurt, des te minder vatbaar zij zijn voor onveiligheidsgevoelens en stress. Het stimuleren van sociale initiatieven draagt bij aan de sociale samenhang in de wijk.
  • Noodzakelijke ondergrondse werkzaamheden kunnen slim gecombineerd worden het toevoegen van extra openbare verlichting en de inzet van cameratoezicht. Naast dat bewoners door de gecombineerde aanpak minder overlast hebben, zorgt de investering in veiligheid voor meer draagvlak voor aardgasvrij.
  • Zogenoemde veilige routes en ‘Veilig Honk-adressen’ dragen bij aan de veiligheid in de wijk. Breng deze veilige routes in kaart en bespreek ze tijdens aardgasvrij-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten lenen zich ook om nieuwe ‘Veilig Honk-adressen’ te inventariseren.
  • Bij aanpassingen aan de weg kun je ook de mogelijkheden voor veiligere wegtypes onderzoeken. Denk aan wegen die door hun vormgeving en lagere maximale snelheid veiliger zijn. Of door wegen die gemotoriseerde verkeersstromen, zoals auto’s en vrachtwagens, scheiden van wandelaars, fietsers en woon- en verblijflocaties.

Voordelen van slim verbinden voor jou, de wijk en de gemeente

Bij het verbinden van opgaven ligt complexiteit op de loer. Maak daarom goede procesafspraken en een duidelijke rol- en taakverdeling met collega’s en samenwerkingspartners bij andere organisaties die in de wijk actief zijn. De voordelen van een integrale aanpak zijn vele malen groter dan de nadelen. Door te verbinden is de kans op het realiseren van een aardgasvrije wijk groter, wordt de wijk sterker op meerdere fronten en levert het de gemeente kostenbesparingen, efficiëntie, betrokkenheid en draagvlak op. Grijp deze kans daarom aan. Samen kom je verder!

Praktijkvoorbeeld gemeente Venlo

In de wijk Hagerhof heeft Venlo te maken met meerdere problematieken zoals hoge werkloosheid, schuldenproblematiek, criminaliteit en overlast. Denk bij overlast aan de aanwezigheid van hangjeugd of hennep- en wietplantages in huurwoningen. Venlo heeft ervoor gekozen om dit thema mee te nemen in de nieuwe gebiedsvisie. Hagerhof-Oost is daarnaast aangewezen als eerste gas(t)vrije wijk in Venlo. De gemeente gaat samen met Enexis, woningcorporatie Woonwenz en de bewoners en organisaties in de wijk Hagerhof-Oost tot een ‘Wijk van de Toekomst’ maken waar volop aandacht is voor duurzame initiatieven.

We zijn natuurlijk al langere tijd bezig met het verduurzamen van onze woningvoorraad. Uitgangspunt in al onze onderhoudsprojecten is dat onze huurders er op vooruit moeten gaan. 
Woningcorporatie Woonwenz

Cookie-instellingen