Experimenteren met de Crisis- en Herstelwet

16-07-2019
7802 keer bekeken

Proeftuinen aardgasvrije wijken en herstructurerings- of transformatiegebieden krijgen de mogelijkheid om in een experiment op grond van de Chw af te wijken van de Gaswet.

Experimenteren met de Crisis- en Herstelwet en afwijken van de Gaswet

Op 19 juni 2019 is de gewijzigde Crisis- en herstelwet (afgekort Chw) in werking getreden (Staatsblad 2019, 216). Een belangrijke wijziging is de toevoeging van de Gaswet aan de lijst wetgeving in art. 2.4 Chw waarvan experimenteel mag worden afgeweken. In de toelichting bij het amendement waarmee de Gaswet aan deze lijst is toegevoegd, staat het volgende:

“Dit amendement voegt de Gaswet toe aan de lijst van wetten waarvan op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet (Chw) mag worden afgeweken voor experimenten ten behoeve van duurzame ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Het is belangrijk dat voortvarend werk wordt gemaakt van de afbouw van de afhankelijkheid van aardgas in de gebouwde omgeving waarin de gemeente de regie krijgt. Gemeenten zijn hier al druk mee bezig, maar ervaren belemmeringen in het realiseren van een aardgasloze gebouwde omgeving. Er kunnen door gemeenten geen regels in bestemmingsplannen worden opgenomen als het onderwerp al ergens anders is geregeld en dat is hier het geval. De gebiedsaanwijzingsbesluiten uit de Gaswet bevatten namelijk een uitputtende regeling. De indieners willen dat gemeenten vaart kunnen maken en dat onnodige belemmeringen worden weggenomen. Gemeenten geven aan dat de verschillende losse experimenteerbepalingen niet toereikend zijn, en dat de experimenteerruimte in de Chw noodzakelijk is naast de huidige experimenteerruimte in de Gaswet en de nog niet in werking getreden experimenteerruimte uit de Wet Voortgang Energietransitie om bijvoorbeeld hun regierol in de proeftuinen aardgasvrije wijken goed uit te kunnen voeren.”

De mogelijkheid om in een experiment op grond van de Chw af te wijken van de Gaswet is alleen bedoeld voor (ingediende) proeftuinen en herstructurerings- of transformatiegebieden. Dit staat in de toelichting op het amendement (Kamerstukken II 2018/19, 35 013, nr. 21, p. 2).

Aanmelden project voor een experiment

Gemeenten die daarvoor in aanmerking komen, kunnen vanaf 19 juni 2019 een experiment indienen bij het Ministerie van BZK waarbij ook afwijken van de Gaswet mogelijk is. U kunt zich als gemeente aansluiten bij de gemeenten die nu nadenken over een experiment en zo meedenken over of meewerken aan de exacte invulling ervan.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het aanmelden van een project dan wel aansluiten bij en meedenken over het experiment waaraan momenteel wordt gewerkt, kunt u contact opnemen met de contactpersonen bij het Ministerie van BZK: Monique Arnolds (06-52595077) of Sikko de Mol Moncourt (06-21714819)

Via de website van VNG kunt u een uitgebreide Q&A vinden over het amendement.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen