Tips uit de technische leerkringen van maart/april 2021

Uit de eerste ronde van leerkringen een aantal tips voor gemeenten over de onderwerpen: aquathermie, ondergrond, isolatie & financiering, gemeentelijk kader en communicatie.


Aquathermie

Belangrijke aspecten bij het (technisch) ontwerp van je aquathermiesysteem zijn:

 • Betrek alle relevante netbeheerders, zoals energiebedrijven en waterleidingbedrijven – of partijen die de bron ter beschikking stellen, zoals waterschappen en datacenters – in een vroeg stadium van planvorming (initiatieffase).
 • Ga tijdig met het waterschap in gesprek om afspraken te maken over:
  • Hoe is het warmteverloop van het oppervlaktewater?
  • Vanaf welke temperatuur mag je warmte onttrekken?
  • Tot welke temperatuur mag je uitkoelen (deltaT)?
  • Welke effecten kun je verwachten?
 • Houd in de businesscase, en de inschatting van de basis energievraag en de back-up/piekvoorziening, rekening met de door energiebedrijven gehanteerde staffel in de energieprijzen.
 • Borg de toekomstige beschikbaarheid van voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit.
 • Houd in de businesscase ook rekening met voorwaarden die van invloed zijn op de beheerstructuur en beheerskosten. Waterschappen, maar ook andere partijen, stellen bijvoorbeeld eisen ten aanzien van monitoring.

Op de website van Netwerk Aquathermie is meer informatie te vinden.

Enkele nuttige publicaties:

Ondergrond

 • Wees je tijdig in het proces bewust van de consequenties van de gekozen techniek op het ruimtegebruik in de onder- en bovengrond.
  • Voor warmtenetten is het uiteraard van belang om je ondergrond goed in kaart te brengen. Voor het ontwerp van je warmtenet kan je bijv. gebruik maken van de WarmingUP Design Toolkit. Deze tool is gratis te gebruiken door gemeenten als ontwerptool of als tool waarmee de juiste vragen aan externe kennisleveranciers kunnen worden gesteld.
  • Realiseer je dat voor all-electric oplossingen vaak netverzwaring nodig is en dat de daadwerkelijke inpassing van extra trafohuisjes lastig kan zijn.
  • Realiseer je dat collectieve warmtepompen misschien veel meer ruimte innemen dan je denkt. Heb je daar ruimte voor in de wijk?
 • De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur biedt mogelijkheden voor gemeenten om (tijdig) ordening in de verschillende ondergrondse infrastructuren aan te brengen.
 • Houd bij het gelijktijdig vervangen van riolering en aanleg van een warmtenet aandacht voor de (verschillende) snelheden van beide processen.
 • Bekijk of riolering (alvast) aan de zijkant van een weg kan worden gelegd.

Isolatie & financiering

 • De recent ontwikkelde Standaard en streefwaarden helpt gemeenten en woningeigenaren bij het bepalen van het benodigde isolatieniveau. De Standaard – voor verschillende woningtypes en verschillende bouwjaren – geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden.
 • Gemeenten kunnen particuliere woningeigenaren een duurzaamheidslening verstrekken tot €25.000,00 met geld van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor is het handig om contact op te nemen met een regionale contactpersoon bij SVn. Contactpersonen zijn te vinden via: https://www.svn.nl/overheden/contact/

Gemeentelijk kader

Werk vanuit een overkoepelende visie, of met hulpmiddelen die bijdragen aan een uiteindelijk breed gedragen technische oplossing, zoals bijvoorbeeld:

 • een voor de gemeente – of groter gebied – beschikbare overkoepelende warmtevisie en bronnenkaart die inzicht geeft in de beschikbare warmtebronnen
 • een ‘kleurenkaart’ met daarop per wijk of gebied het best maatschappelijk aanvaardbaar technisch concept aangegeven
 • een staalkaart ‘isolatieopgave individuele woningen’ op basis van gemaakte energielabels en maatwerkadviezen voor een aantal representatief geachte woningen

Communicatie

 • Richt je – eventueel via een betrokken energiecorporatie – op de enthousiaste mensen. Zij kunnen binnen de wijk als koplopers en ambassadeurs functioneren om breder draagvlak te creëren.
Cookie-instellingen